Switch to English 

Disclaimer

www.kasklimaat.nl wordt uitgegeven door Cli Mate. Alle rechten van deze internetsite berusten bij Cli Mate, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.
Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen van www.kasklimaat.nl te publiceren, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De gebruiker mag de inhoud van de internetsite slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
Verwijzen naar de internetsite is wel toegestaan.
De inhoud en de verwerking van gegevens op www.kasklimaat.nl is met zorg uitgevoerd. Mocht toch blijken dat er onjuistheden in staan vermeld dan is de aansprakelijkheid van Cli Mate, haar personeelsleden en van de personen voor wie Cli Mate verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer